Significato e pronuncia di 本来

本来
Parola semplificata
本來
Parola tradizionale

本来 definizione italiana

běn lái

  • originariamente

HSK level


Carattere

  • (běn): questo
  • (lái): venire

Esempi di frasi con 本来

  • 我本来要去看演出,但是突然有事儿不能去了。
    Wǒ běnlái yào qù kàn yǎnchū, dànshì túrán yǒushì er bùnéng qùle.
  • 你本来说好要来的亚洲。
    Nǐ běnlái shuō hǎo yào lái de yàzhōu.