Significato e pronuncia di 正在

正在
Parola semplificata / tradizionale

正在 definizione italiana

zhèng zài

 • essere

HSK level


Carattere

 • (zhèng): positivo
 • (zài): nel

Esempi di frasi con 正在

 • 可能他正在忙。
  Kěnéng tā zhèngzài máng.
 • 弟弟正在打篮球。
  Dìdì zhèngzài dǎ lánqiú.
 • 我正在厨房里做饭呢。
  Wǒ zhèngzài chúfáng lǐ zuò fàn ne.
 • 警察正在进行调查。
  Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
 • 爷爷正在听广播。
  Yéyé zhèngzài tīng guǎngbò.