Significato e pronuncia di 比赛

比赛
Parola semplificata
比賽
Parola tradizionale

比赛 definizione italiana

bǐ sài

 • gioco

HSK level


Carattere

 • (bǐ): rapporto
 • (sài): incontro

Esempi di frasi con 比赛

 • 今天晚上有足球比赛。
  Jīntiān wǎnshàng yǒu zúqiú bǐsài.
 • 我们比赛跑步吧。
  Wǒmen bǐsài pǎobù ba.
 • 我希望有机会参加比赛。
  Wǒ xīwàng yǒu jīhuì cānjiā bǐsài.
 • 今年下午有场足球比赛。
  Jīnnián xia wǔ yǒu chǎng zúqiú bǐsài.
 • 你看比赛了吗,结果怎么样?
  Nǐ kàn bǐsàile ma, jiéguǒ zěnme yàng?