Significato e pronuncia di 没有

没有
Parola semplificata
沒有
Parola tradizionale

没有 definizione italiana

méi yǒu

 • no

HSK level


Carattere

 • (méi): no
 • (yǒu): avere

Esempi di frasi con 没有

 • 我家里没有人。
  Wǒjiālǐ méiyǒu rén.
 • 我没有他高。
  Wǒ méiyǒu tā gāo.
 • 他在玩,没有学习。
  Tā zài wán, méiyǒu xuéxí.
 • 我还没有结婚的打算。
  Wǒ hái méiyǒu jiéhūn de dǎsuàn.
 • 这件事和她没有关系。
  Zhè jiàn shì hé tā méiyǒu guānxì.