Significato e pronuncia di 游泳

游泳
Parola semplificata
遊泳
Parola tradizionale

游泳 definizione italiana

yóu yǒng

 • nuotare

HSK level


Carattere

 • (yóu): tour
 • (yǒng): nuoto

Esempi di frasi con 游泳

 • 我喜欢的运动是:游泳、踢足球。
  Wǒ xǐhuān de yùndòng shì: Yóuyǒng, tī zúqiú.
 • 我会游泳了。
  Wǒ huì yóuyǒngle.
 • 他比我更喜欢游泳。
  Tā bǐ wǒ gèng xǐhuān yóuyǒng.
 • 我有很多爱好,比如游泳和读书。
  Wǒ yǒu hěnduō àihào, bǐrú yóuyǒng hé dúshū.
 • 学游泳光看是不行的,要练习。
  Xué yóuyǒng guāng kàn shì bùxíng de, yào liànxí.