Significato e pronuncia di 照顾

照顾
Parola semplificata
照顧
Parola tradizionale

照顾 definizione italiana

zhào gu

 • prendersi cura di

HSK level


Carattere

 • (zhào): secondo
 • (gù): gu

Esempi di frasi con 照顾

 • 下个月我要离开一段时间,你好好照顾自己。
  Xià gè yuè wǒ yào líkāi yīduàn shíjiān, nǐ hǎohǎo zhàogù zìjǐ.
 • 我生病了,妈妈一直照顾我。
  Wǒ shēngbìngle, māmā yīzhí zhàogù wǒ.
 • 这些年,他给了我们很多照顾。
  Zhèxiē nián, tā gěile wǒmen hěnduō zhàogù.