Significato e pronuncia di 熊猫

熊猫
Parola semplificata
熊貓
Parola tradizionale

熊猫 definizione italiana

xióng māo

  • panda

HSK level


Carattere

  • (xióng): orso
  • (māo): gatto

Esempi di frasi con 熊猫

  • 我特别喜欢到动物园去看大熊猫。
    Wǒ tèbié xǐhuān dào dòngwùyuán qù kàn dà xióngmāo.