Significato e pronuncia di 牛奶

牛奶
Parola semplificata / tradizionale

牛奶 definizione italiana

niú nǎi

  • latte

HSK level


Carattere

  • (niú): bestiame
  • (nǎi): latte

Esempi di frasi con 牛奶

  • 牛奶不好喝。
    niúnǎi bù hǎo hē
  • 睡觉前喝杯牛奶吧。
    Shuìjiào qián hē bēi niúnǎi ba.