Significato e pronuncia di 现金

现金
Parola semplificata
現金
Parola tradizionale

现金 definizione italiana

xiàn jīn

  • contanti

HSK level


Carattere

  • (xiàn): presente
  • (jīn): oro

Esempi di frasi con 现金

  • 我带的现金不太多,但是商店可以刷卡。
    Wǒ dài de xiànjīn bù tài duō, dànshì shāngdiàn kěyǐ shuākǎ.