Significato e pronuncia di 理想

理想
Parola semplificata / tradizionale

理想 definizione italiana

lǐ xiǎng

 • ideale

HSK level


Carattere

 • (lǐ): motivo
 • (xiǎng): mi manchi

Esempi di frasi con 理想

 • 因为努力学习,他获得了理想的成绩。
  Yīnwèi nǔlì xuéxí, tā huòdéle lǐxiǎng de chéngjī.
 • 你理想中的职业是什么?
  Nǐ lǐxiǎng zhōng de zhíyè shì shénme?
 • 我和我妻子有共同的理想和生活目标。
  Wǒ hé wǒ qīzi yǒu gòngtóng de lǐxiǎng hé shēnghuó mùbiāo.
 • 每个人都有自己的理想。
  Měi gèrén dōu yǒu zìjǐ de lǐxiǎng.