Significato e pronuncia di 生日

生日
Parola semplificata / tradizionale

生日 definizione italiana

shēng rì

 • compleanno

HSK level


Carattere

 • (shēng): partorire
 • (rì): giorno

Esempi di frasi con 生日

 • 生日快乐!
  Shēngrì kuàilè!
 • 今天我过生日,朋友们都来了。
  Jīntiān wǒguò shēngrì, péngyǒumen dōu láile.
 • 今天是妈妈的生日,我们送一些花给她吧。
  Jīntiān shì māmā de shēngrì, wǒmen sòng yīxiē huā gěi tā ba.
 • 我忘记今天是他的生日了。
  Wǒ wàngjì jīntiān shì tā de shēngrìle.
 • 祝你生日快乐!
  zhù nǐ shēngrì kuàilè!