Significato e pronuncia di 看法

看法
Parola semplificata / tradizionale

看法 definizione italiana

kàn fǎ

  • visualizza

HSK level


Carattere

  • (kàn): guarda
  • (fǎ): legge

Esempi di frasi con 看法

  • 他一直坚持自己的看法。
    Tā yīzhí jiānchí zìjǐ de kànfǎ.
  • 请说说您对这件事儿的看法吧。
    Qǐng shuō shuō nín duì zhè jiàn shì er de kànfǎ ba.