Significato e pronuncia di 社会

社会
Parola semplificata
社會
Parola tradizionale

社会 definizione italiana

shè huì

  • società

HSK level


Carattere

  • (shè): società
  • (huì): incontro

Esempi di frasi con 社会

  • 这些社会问题大家都很关心。
    Zhèxiē shèhuì wèntí dàjiā dōu hěn guānxīn.
  • 旧社会里,有的有钱人的房子屋顶很高。
    Jiù shèhuì lǐ, yǒu de yǒu qián rén de fángzi wūdǐng hěn gāo.