Significato e pronuncia di 空调

空调
Parola semplificata
空調
Parola tradizionale

空调 definizione italiana

kōng tiáo

  • aria condizionata

HSK level


Carattere

  • (kōng): aria
  • (diào): sintonizzare

Esempi di frasi con 空调

  • 太热了,请把空调打开。
    Tài rèle, qǐng bǎ kòngtiáo dǎkāi.
  • 我们家一共三空调人。
    Wǒmen jiā yì gòng sān kòngtiáo rén.