Significato e pronuncia di 竞争

竞争
Parola semplificata
競爭
Parola tradizionale

竞争 definizione italiana

jìng zhēng

  • concorrenza

HSK level


Carattere

  • (jìng): competere
  • (zhēng): combattimento

Esempi di frasi con 竞争

  • 他很自信,喜欢与人竞争。
    Tā hěn zìxìn, xǐhuān yǔ rén jìngzhēng.
  • 运动员们在赛场上激烈地竞争。
    Yùndòngyuánmen zài sàichǎng shàng jīliè de jìngzhēng.