Significato e pronuncia di 竟然

竟然
Parola semplificata / tradizionale

竟然 definizione italiana

jìng rán

  • in realtà

HSK level


Carattere

  • (jìng): in realtà
  • (rán): ovviamente

Esempi di frasi con 竟然

  • 他们竟然只用了一周就完成了任务。
    Tāmen jìngrán zhǐ yòngle yīzhōu jiù wánchéngle rènwù.
  • 我完全没想到他竟然是这样的人。
    Wǒ wánquán méi xiǎngdào tā jìngrán shì zhèyàng de rén.