Significato e pronuncia di 筷子

筷子
Parola semplificata / tradizionale

筷子 definizione italiana

kuài zi

  • bacchette

HSK level


Carattere

  • (kuài): bacchette
  • (zi): bambino

Esempi di frasi con 筷子

  • 我来中国 1 个月了,已经会用筷子了。
    Wǒ lái zhōngguó 1 gè yuèle, yǐjīng huì yòng kuàizile.
  • 中国人吃饭一般使用筷子。
    Zhōngguó rén chīfàn yībān shǐyòng kuàizi.