Significato e pronuncia di 精彩

精彩
Parola semplificata / tradizionale

精彩 definizione italiana

jīng cǎi

 • meraviglioso

HSK level


Carattere

 • (jīng): bene
 • (cǎi): colore

Esempi di frasi con 精彩

 • 今天的表演太精彩了!
  Jīntiān de biǎoyǎn tài jīngcǎile!
 • 你们的表演真精彩,大家都很喜欢。
  Nǐmen de biǎoyǎn zhēn jīngcǎi, dàjiā dōu hěn xǐhuān.
 • 这篇文章的内容非常精彩。
  Zhè piān wénzhāng de nèiróng fēicháng jīngcǎi.