Significato e pronuncia di 练习

练习
Parola semplificata
練習
Parola tradizionale

练习 definizione italiana

liàn xí

 • esercizio

HSK level


Carattere

 • (liàn): pratica
 • (xí): imparare

Esempi di frasi con 练习

 • 学过的东西,要多练习才能记住。
  Xuéguò de dōngxī, yào duō liànxí cáinéng jì zhù.
 • 同学们,下面我们开始做练习。
  Tóngxuémen, xiàmiàn wǒmen kāishǐ zuò liànxí.
 • 学游泳光看是不行的,要练习。
  Xué yóuyǒng guāng kàn shì bùxíng de, yào liànxí.