Significato e pronuncia di 结婚

结婚
Parola semplificata
結婚
Parola tradizionale

结婚 definizione italiana

jié hūn

 • sposare

HSK level


Carattere

 • (jié): nodo
 • (hūn): matrimonio

Esempi di frasi con 结婚

 • 我还没有结婚的打算。
  Wǒ hái méiyǒu jiéhūn de dǎsuàn.
 • 我们结婚10 年了。
  Wǒmen jiéhūn 10 niánle.
 • 我们计划在五一节那天结婚。
  Wǒmen jìhuà zài wǔyī jié nèitiān jiéhūn.