Significato e pronuncia di 网站

网站
Parola semplificata
網站
Parola tradizionale

网站 definizione italiana

wǎng zhàn

  • sito web

HSK level


Carattere

  • (wǎng): rete
  • (zhàn): stazione

Esempi di frasi con 网站

  • 我想办一个汉语学习网站。
    Wǒ xiǎng bàn yīgè hànyǔ xuéxí wǎngzhàn.
  • 网站上有很多招聘信息。
    Wǎngzhàn shàng yǒu hěnduō zhāopìn xìnxī.