Significato e pronuncia di 羊肉

羊肉
Parola semplificata / tradizionale

羊肉 definizione italiana

yáng ròu

  • agnello

HSK level


Carattere

  • (yáng): pecore
  • (ròu): carne

Esempi di frasi con 羊肉

  • 羊肉真好吃!
    Yángròu zhēn hào chī!
  • 有些人不爱吃羊肉。
    Yǒuxiē rén bù ài chī yángròu.