Significato e pronuncia di 羡慕

羡慕
Parola semplificata
羨慕
Parola tradizionale

羡慕 definizione italiana

xiàn mù

  • invidia

HSK level


Carattere

  • (xiàn): invidia
  • (mù): ammirare

Esempi di frasi con 羡慕

  • 我很羡慕他有一份好工作。
    Wǒ hěn xiànmù tā yǒu yī fèn hǎo gōngzuò.