Significato e pronuncia di 街道

街道
Parola semplificata / tradizionale

街道 definizione italiana

jiē dào

  • strada

HSK level


Carattere

  • (jiē): strada
  • (dào): tao

Esempi di frasi con 街道

  • 这条街道很长,有四千多米。
    Zhè tiáo jiēdào hěn zhǎng, yǒu sìqiān duō mǐ.
  • 上下班的时候,我都要经过这条街道。
    Shàng xiàbān de shíhòu, wǒ dū yào jīngguò zhè tiáo jiēdào.