Significato e pronuncia di 表示

表示
Parola semplificata / tradizionale

表示 definizione italiana

biǎo shì

  • si intende

HSK level


Carattere

  • (biǎo): tavolo
  • (shì): mostrare

Esempi di frasi con 表示

  • 他表示愿意继续在公司工作。
    Tā biǎoshì yuànyì jìxù zài gōngsī gōngzuò.
  • 请向他表示感谢。
    Qǐng xiàng tā biǎoshì gǎnxiè.