Significato e pronuncia di 觉得

觉得
Parola semplificata
覺得
Parola tradizionale

觉得 definizione italiana

jué de

 • sentire

HSK level


Carattere

 • (jué): sentire
 • (dé): ottenere

Esempi di frasi con 觉得

 • 但是我觉得您可以喝咖啡。
  Dànshì wǒ juédé nín kěyǐ hē kāfēi.
 • 你觉得这本书怎么样?
  Nǐ juédé zhè běn shū zěnme yàng?
 • (学汉字)开始可能会觉得有点难。
  (Xué hànzì) kāishǐ kěnéng huì juédé yǒudiǎn nán.
 • 我觉得这个问题很奇怪。
  Wǒ juédé zhège wèntí hěn qíguài.
 • 我觉得这种说法是错误的。
  Wǒ juédé zhè zhǒng shuōfǎ shì cuòwù de.