Significato e pronuncia di 警察

警察
Parola semplificata / tradizionale

警察 definizione italiana

jǐng chá

  • poliziotti

HSK level


Carattere

  • (jǐng): polizia
  • (chá): osservare

Esempi di frasi con 警察

  • 警察正在进行调查。
    Jǐngchá zhèngzài jìnxíng diàochá.
  • 我从小就想成为一名警察。
    Wǒ cóngxiǎo jiù xiǎng chéngwéi yī míng jǐngchá.