Significato e pronuncia di 语法

语法
Parola semplificata
語法
Parola tradizionale

语法 definizione italiana

yǔ fǎ

  • grammatica

HSK level


Carattere

  • (yǔ): linguaggio
  • (fǎ): legge

Esempi di frasi con 语法

  • 我学习了一些基础的语法知识。
    Wǒ xuéxíle yīxiē jīchǔ de yǔfǎ zhīshì.
  • 学习一门语言,需要对它的语法有一些了解。
    Xuéxí yī mén yǔyán, xūyào duì tā de yǔfǎ yǒu yīxiē liǎojiě.