Significato e pronuncia di 谢谢

谢谢
Parola semplificata
謝謝
Parola tradizionale

谢谢 definizione italiana

xiè xie

 • grazie

HSK level


Carattere

 • (xiè): grazie

Esempi di frasi con 谢谢

 • 谢谢!不客气!
  A: Xièxiè! B: Bùkèqì!
 • 谢谢你的关心,我的身体好多了。
  Xièxiè nǐ de guānxīn, wǒ de shēntǐ hǎoduōle.
 • 谢谢你指出了我的错误。
  Xièxiè nǐ zhǐchūle wǒ de cuòwù.
 • 谢谢你及时赶来帮助我。
  Xièxiè nǐ jíshí gǎn lái bāngzhù wǒ.
 • 甲:谢谢你!乙:不客气。
  Jiǎ: Xièxiè nǐ! Yǐ: Bù kèqì.