Significato e pronuncia di 起飞

起飞
Parola semplificata
起飛
Parola tradizionale

起飞 definizione italiana

qǐ fēi

 • decollare

HSK level


Carattere

 • (qǐ): a partire dal
 • (fēi): volare

Esempi di frasi con 起飞

 • 每天有超过三百个航班在这里起飞。
  Měitiān yǒu chāoguò sānbǎi gè hángbān zài zhèlǐ qǐfēi.
 • 飞机起飞的时间,推迟了 20 分钟。
  Fēijī qǐfēi de shíjiān, tuīchíle 20 fēnzhōng.
 • 各位乘客,飞机马上就要起飞了。
  Gèwèi chéngkè, fēijī mǎshàng jiù yào qǐfēile.