Significato e pronuncia di 跳舞

跳舞
Parola semplificata / tradizionale

跳舞 definizione italiana

tiào wǔ

 • ballare

HSK level


Carattere

 • (tiào): saltare
 • (wǔ): danza

Esempi di frasi con 跳舞

 • 别唱歌了,跳舞吧。
  Bié chànggēle, tiàowǔ ba.
 • 妹妹会唱歌,也会跳舞。
  Mèimei huì chànggē, yě huì tiàowǔ.
 • 妹妹不但……喜欢唱歌,不但……爱跳舞。
  Mèimei bùdàn……xǐhuān chànggē, bùdàn……ài tiàowǔ.
 • 我教你跳舞吧,动作很简单。
  Wǒ jiào nǐ tiàowǔ ba, dòngzuò hěn jiǎndān.