Significato e pronuncia di 适合

适合
Parola semplificata
適合
Parola tradizionale

适合 definizione italiana

shì hé

  • adatto a

HSK level


Carattere

  • (shì): adatto
  • (hé): combina

Esempi di frasi con 适合

  • 我不太适合穿绿色的衣服。
    Wǒ bù tài shìhé chuān lǜsè de yīfú.
  • 我不太懂管理,所以不适合做负责人。
    Wǒ bù tài dǒng guǎnlǐ, suǒyǐ bùshìhé zuò fùzé rén.