Significato e pronuncia di 适应

适应
Parola semplificata
適應
Parola tradizionale

适应 definizione italiana

shì yìng

  • adattare

HSK level


Carattere

  • (shì): adatto
  • (yīng): dovrebbero

Esempi di frasi con 适应

  • 你能适应北方的气候吗?
    Nǐ néng shìyìng běifāng de qìhòu ma?
  • 我已经适应这里的工作环境了。
    Wǒ yǐjīng shìyìng zhèlǐ de gōngzuò huánjìngle.