Significato e pronuncia di 问题

问题
Parola semplificata
問題
Parola tradizionale

问题 definizione italiana

wèn tí

 • problema

HSK level


Carattere

 • (wèn): chiedi
 • (tí): domanda

Esempi di frasi con 问题

 • 我已经找出问题了,晚上问你。
  Wǒ yǐjīng zhǎo chū wèntíle, wǎnshàng wèn nǐ.
 • 老师,我可以问你一个问题吗?
  Lǎoshī, wǒ kěyǐ wèn nǐ yīgè wèntí ma?
 • 问题。
  wèntí.
 • 我能回答这个问题。
  Wǒ néng huídá zhège wèntí.
 • 这个问题太难了!
  Zhège wèntí tài nánle!