Significato e pronuncia di 降低

降低
Parola semplificata / tradizionale

降低 definizione italiana

jiàng dī

  • ridurre

HSK level


Carattere

  • (jiàng): far cadere
  • (dī): basso

Esempi di frasi con 降低

  • 从去年开始,汽车的价格在降低。
    Cóng qùnián kāishǐ, qìchē de jiàgé zài jiàngdī.
  • 秋天来了,温度开始降低了。
    Qiūtiān láile, wēndù kāishǐ jiàngdīle.