Significato e pronuncia di 鸡蛋

鸡蛋
Parola semplificata
雞蛋
Parola tradizionale

鸡蛋 definizione italiana

jī dàn

 • uovo

HSK level


Carattere

 • (jī): polli
 • (dàn): uovo

Esempi di frasi con 鸡蛋

 • 我每天早上都要吃个鸡蛋。
  Wǒ měitiān zǎoshang dōu yào chī gè jīdàn.
 • 请给我一公斤鸡蛋。
  Qǐng gěi wǒ yī gōngjīn jīdàn.
 • 除了不吃肉,我还不吃鸡蛋。
  Chú liǎo bù chī ròu, wǒ hái bù chī jīdàn.
 • 我买了一公斤鸡蛋。
  Wǒ mǎile yī gōngjīn jīdàn.