អត្ថន័យ 一 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 一 ខ្មែរ

 • មួយ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : numeral 1 in Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1 zhou1 ma3 zi5];
 • : he; she;
 • : យោង​ទៅ​តាម
 • : វេជ្ជសាស្រ្ត
 • : (onom.) to squeak;
 • : yeah (interjection of approval); to belch;
 • : Japanese variant of 壹[yi1];
 • : one (banker's anti-fraud numeral);
 • : archaic variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one;
 • : 卭
 • : to greet by raising clasped hands;
 • : interjection;
 • : old name of a river in Henan, now written 伊河;
 • : ripple;
 • : (interj.);
 • : a black stone like jade; jet;
 • : excellent; precious; rare; fine; (used in given names);
 • : interj.; sighing sound;
 • : woodlouse;
 • : សម្លៀកបំពាក់
 • : iridium (chemistry);
 • : wigeon (Anas penelope, a Eurasian duck); seagull (arch.);
 • : black and shining ebony;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 一

 • 他吃一点。
  Tā chī yīdiǎn.
 • 我的医生是一个好人。
  Wǒ de yīshēng shì yīgè hǎorén.
 • 桌子上有一本书。
  Zhuōzi shàng yǒuyī běn shū.
 • 我是一个学生。
  Wǒ shì yīgè xuéshēng.
 • 我买了一些苹果。
  Wǒ mǎile yīxiē píngguǒ.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 一 តាមកម្រិត HSK