អត្ថន័យ 上 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 上 ខ្មែរ

shàng

 • បើក

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : Shang Shang
 • : នៅឡើយទេ
 • : to sole a shoe;
 • : Cerambyx rugicollis;
 • : to sole a shoe; also written 緔|绱[shang4];

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 上

 • 昨天上午商店开了。
  Zuótiān shàngwǔ shāngdiàn kāile.
 • 老师看见我在桌子上写东西。
  Lǎoshī kànjiàn wǒ zài zhuōzi shàng xiě dōngxī.
 • 上午冷,下午热。
  Shàngwǔ lěng, xiàwǔ rè.
 • 桌子上有一本书。
  Zhuōzi shàng yǒuyī běn shū.
 • 你看,那本书在桌子上呢。
  Nǐ kàn, nà běn shū zài zhuōzi shàng ne.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 上 តាមកម្រិត HSK