អត្ថន័យ 与 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 与 ខ្មែរ

 • ប្រឆាំង​នឹង​ទល់​នឹង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : 惢
 • : ផ្តល់ឱ្យ
 • : hunchbacked;
 • : big;
 • : herd; stag; buck;
 • : prison; to imprison;
 • : horse stable; frontier;
 • : យូ
 • : bad; useless; weak;
 • 屿 : យូ
 • : percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick;
 • : stack of grain; dry measure equivalent to 16 斗[dou3] or 160 liters;
 • : (chalcedony);
 • : to maltreat (as prisoners);
 • : Yu the Great (c. 21st century BC), mythical leader who tamed the floods; surname Yu;
 • : bad; useless; weak;
 • : ស្លាប
 • : versus
 • : ភាសា
 • : ភ្លៀង
 • : irregular teeth;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 与

 • 他很自信,喜欢与人竞争。
  Tā hěn zìxìn, xǐhuān yǔ rén jìngzhēng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 与 តាមកម្រិត HSK