អត្ថន័យ 丢 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 丢 ខ្មែរ

diū

  • បោះ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

  • : ថុល្លីម

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 丢

  • 你的书包丢了?
    Nǐ de shūbāo diūle?

ពាក្យដែលមានអក្សរ 丢 តាមកម្រិត HSK