អត្ថន័យ 习 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 习 ខ្មែរ

 • រៀន

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : កូនប្រសា​រ​ស្រី
 • : កន្លែងអង្គុយ
 • : a hard wood;
 • : dispatch; order;
 • : Learning
 • : ការវាយប្រហារ
 • : (arch.) court dress;
 • : wizard;
 • : strontium (obsolete, now 鍶|锶[si1]);
 • : low; marshy land;
 • : Sui-Tang (premodern ethnic group);
 • : loach; mudfish;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 习

 • 习先生怎么样不这儿了?
  Xí xiānshēng zěnme yàng bù zhè'erle?
 • 小姐学习怎么做衣服。
  Xiǎojiě xuéxí zěnme zuò yīfú.
 • 他在学习汉语。
  Tā zài xuéxí hànyǔ.
 • 你喜欢学习汉语吗?
  Nǐ xǐhuān xuéxí hànyǔ ma?
 • 我们从第十课开始学习。
  Wǒmen cóng dì shí kè kāishǐ xuéxí.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 习 តាមកម្រិត HSK