អត្ថន័យ 亮 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 亮 ខ្មែរ

liàng

 • ភ្លឺ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 亮

 • 好漂亮的女儿!
  Hǎo piàoliang de nǚ'ér!
 • 你写的字很漂亮。
  Nǐ xiě de zì hěn piàoliang.
 • 漂亮的女人是谁?
  Piàoliang de nǚrén shì shuí?
 • 房间非常漂亮。
  Fángjiān fēicháng piàoliang.
 • 你的衣服真漂亮。
  Nǐ de yīfú zhēn piàoliang.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 亮 តាមកម្រិត HSK