អត្ថន័យ 伤 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ
ចរិតប្រពៃណី

និយមន័យ 伤 ខ្មែរ

shāng

 • ឈឺចាប់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ផលចំណេញ
 • : the moisture content of the soil;
 • : to die in childhood; war dead;
 • : entropy (physics);
 • : feast; goblet;
 • : to consult; to deliberate; commerce;

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 伤

 • 在我伤心的时候,你总是陪在我身边。
  Zài wǒ shāngxīn de shíhòu, nǐ zǒng shì péi zài wǒ shēnbiān.
 • 听到这个消息后,我很伤心。
  Tīng dào zhège xiāoxī hòu, wǒ hěn shāngxīn.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 伤 តាមកម្រិត HSK