អត្ថន័យ 住 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 住 ខ្មែរ

zhù

 • រស់នៅ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to store; to stand; space between the door and the entrance screen;
 • : to stand for a long time; to wait; to look forward to; to accumulate;
 • : ជួយ
 • : (archaic) drum;
 • : shuttle of a loom;
 • : ជួរឈរ
 • : percussion instrument, a tapering wooden bax struck from the inside with a drumstick;
 • : ចំណាំ
 • : wick of an oil lamp; to burn (incense etc); measure word for lit incense sticks;
 • : ជូនពរ
 • : កសាង
 • : (literary) chopsticks;
 • : erroneous variant of 築|筑[zhu4];
 • : ramie (Boehmeria nivea);
 • : five-month-old lamb;
 • : to soar;
 • : Boehmeria nivea; Chinese grass;
 • : termite; to bore (of insects);
 • : to store; to save; stockpile; Taiwan pr. [zhu3];
 • : Japanese variant of 鑄|铸;
 • : ខាស
 • : (horse);
 • : អ្នកស្រុក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 住

 • 我住在北京。
  Wǒ zhù zài Běijīng.
 • 你住在哪儿?我住在那儿!
  Nǐ zhù zài nǎ'er? Wǒ zhù zài nà'er!
 • 我在中国住了三年。
  Wǒ zài zhōngguó zhùle sān nián.
 • 他在北京住了很多年。
  Tā zài běijīng zhùle hěnduō nián.
 • 这是我们这儿最大的宾馆,可以住 300 个客人。
  Zhè shì wǒmen zhè'er zuìdà de bīnguǎn, kěyǐ zhù 300 gè kèrén.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 住 តាមកម្រិត HSK