អត្ថន័យ 保 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 保 ខ្មែរ

bǎo

 • ការពារ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា


ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 保

 • 请放心,我们会保证您的安全。
  Qǐng fàngxīn, wǒmen huì bǎozhèng nín de ānquán.
 • 人们应该保护环境。
  Rénmen yīnggāi bǎohù huánjìng.
 • 我保证,以后不迟到了。
  Wǒ bǎozhèng, yǐhòu bù chídàole.
 • 努力是取得成功的保证。
  Nǔlì shì qǔdé chénggōng de bǎozhèng.
 • 妈妈很注意保护皮肤。
  Māmā hěn zhùyì bǎohù pífū.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 保 តាមកម្រិត HSK