អត្ថន័យ 先 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 先 ខ្មែរ

xiān

 • ដំបូង

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : សេន
 • : cunning; slender;
 • : artful; flattering;
 • : លើក
 • : sunrise;
 • : shovel; variant of 鍁|锨[xian1];
 • : xenon (chemistry);
 • : Ormazda, the Sun God of the Zoroastrians and Manicheans; the Sun God;
 • : common rice;
 • : long-grained rice; same as 秈;
 • : Japanese variant of 纖|纤;
 • : ជាតិសរសៃ
 • : to manner of dancing; to walk around;
 • : acid radical; -acyl (chemistry);
 • : fish-spear; sharp;
 • : shovel;
 • : wild onions or leeks;
 • : ស្រស់

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 先

 • 习先生怎么样不这儿了?
  Xí xiānshēng zěnme yàng bù zhè'erle?
 • 先生,请问您什么时候开始点菜?
  Xiānshēng, qǐngwèn nín shénme shíhòu kāishǐ diǎn cài?
 • 你饿了吗?先吃块蛋糕吧。
  Nǐ èle ma? Xiān chī kuài dàngāo ba.
 • 我们先坐三站地铁,再走一会儿就到了。
  Wǒmen xiān zuò sān zhàn dìtiě, zài zǒu yīhuǐ'er jiù dàole.
 • 我要先写完作业,然后再看电视。
  Wǒ yào xiān xiě wán zuòyè, ránhòu zài kàn diànshì.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 先 តាមកម្រិត HSK