អត្ថន័យ 再 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 再 ខ្មែរ

zài

 • ម្តងទៀត

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : load; cargo; old variant of 載|载[zai4]; to transport; to deliver; to bear; to support;
 • : ក្នុង
 • : matter; affair;
 • : ផ្ទុក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 再

 • 再见!我回家!
  Zàijiàn! Wǒ huí jiā!
 • 妈妈,我去学校了,再见。
  Māmā, wǒ qù xuéxiàole, zàijiàn.
 • 我们准备一起再玩(儿)一小时。
  Wǒmen zhǔnbèi yīqǐ zài wán (er) yī xiǎoshí.
 • 再来点儿水果,怎么样?
  Zàilái diǎn er shuǐguǒ, zěnme yàng?
 • 你还要再等我 10 分钟。
  Nǐ hái yào zài děng wǒ 10 fēnzhōng.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 再 តាមកម្រិត HSK