អត្ថន័យ 切 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 切 ខ្មែរ

qiè

 • កាត់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : concubine; I, your servant (deprecatory self-reference for women);
 • : man's headband (arch.);
 • : កំសាក
 • : cheerful; satisfied;
 • : to raise; to lift; to take along (e.g. one's family);
 • : to leave; to abandon;
 • : លួច
 • : chest; box; trunk; suitcase; portfolio;
 • : to walk with small steps;
 • : វ៉ាក

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 切

 • 家里一切的事情,都是妈妈负责。
  Jiālǐ yīqiè de shìqíng, dōu shì māmā fùzé.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 切 តាមកម្រិត HSK