អត្ថន័យ 到 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 到 ខ្មែរ

dào

 • ទៅ

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : ដាក់បញ្ច្រាស
 • : ចូលរួមរំលែកទុក្ខ
 • : តាវ
 • : ចោរសមុទ្រ
 • : អង្ករ
 • : អ្នកគាំទ្រស្លាប
 • 翿 : 翿
 • : តាវ

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 到

 • 从家到学校很远。
  Cóng jiā dào xuéxiào hěn yuǎn.
 • 小猫跑到房间里去了。
  Xiǎo māo pǎo dào fángjiān lǐ qùle.
 • 从我家到公司,开车要 20 分钟。
  Cóng wǒjiā dào gōngsī, kāichē yào 20 fēnzhōng.
 • 我早上 9 点到公司。
  Wǒ zǎoshang 9 diǎn dào gōngsī.
 • 这是我第一次见到他。
  Zhè shì wǒ dì yī cì jiàn dào tā.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 到 តាមកម្រិត HSK