អត្ថន័យ 危 និងការបញ្ចេញសំឡេង

តួអក្សរសាមញ្ញ / បែបប្រពៃណី

និយមន័យ 危 ខ្មែរ

wēi

 • ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់

កម្រិត HSK


តួអក្សរដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា

 • : to cuddle;
 • : កិត្យានុភាព
 • : lofty; towering; Taiwan pr. [wei2];
 • : មីក្រូ
 • : (dialect) to bend (a long and thin object);
 • : the pivots, at the top and bottom of a Chinese door, on which the door turns;
 • : cove; bay; a bend or nook in the hills; the curve of a bow;
 • : drizzle; fine rain;
 • : light rain;
 • : three-cornered stove;
 • : to simmer; to roast in ashes;
 • : ចង់
 • : luxuriant;
 • : Osmunda regalis, a species of fern; Taiwan pr. [wei2];
 • : winding, curving; swagger;
 • : bay; cove;
 • 𢼸 : 兪

ប្រយោគឧទាហរណ៍ជាមួយអក្សរ 危

 • 在森林里吸烟很危险,容易着火。
  Zài sēnlín lǐ xīyān hěn wéixiǎn, róngyì zháohuǒ.

ពាក្យដែលមានអក្សរ 危 តាមកម្រិត HSK